مرکز آموزش الکترونیکی- امور مالی
ارتباط با امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۳۰ | 

تلفــن گویــا: ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱ 


داخلـــی امـــور مالــــی: ١٢۴


نمابـــر: ٢۴٠۵۹٢٧٧-٠٢١


پست الکترونیکی: edu_vc_it@iust.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://rds.iust.ac.ir/find-88.17497.47787.fa.html
برگشت به اصل مطلب