مرکز آموزش الکترونیکی- امور مالی
ارتباط با امور مالی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 

تلفــن گویــا: ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱ 


داخلـــی امـــور مالــــی: ١٢۴

نمابـــر: ٢۴٠۵۹٢٧٧-٠٢١


پست الکترونیکی: edu_vc_it@iust.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17497.47787.fa.html
برگشت به اصل مطلب